TERMINE  2 0 2 4

 

Da kütt bestimmt noch jet dazo - wat mer hück noch net wesse künne - dat sare mer dann noch. Ett jet los: 

 

07. Januar    Mädchensitzung en Kristallsaal (dat wor eso schön)

 

08. Februar   Wieverfastelovend ab 11:11 Uhr em Dellbrücker Brauhaus (dat wor unvergesslich)

 

10. Februar   Strossesitzung op demSchullhoff Thurner Stross (wat e Jeckespill)

 

12. Februar   Mer jon em Rusemoondaachszoch met (nä wor dat staats)

 

13. Februar   Mer jon och em Dellbrücker Dienstagszoch met (janz Dellbrük hät jefiert)

 

17. Februar   Feschesse im Dellbrücker Brauhaus (dat wor wie immer lecker)

  

 22. Juni         Sommerfest en d’r Schötzehall Holwigg 

 

07. December Weihnachtsfeier im Brauhaus Dellbrück  

 

Un bevür mer dat verjesse - immer am 2. Fridach em Monat es Stammdesch em Dellbrücker Brauhaus